Huishoudelijk Reglement | VV Zuidland - Voetbalvereniging Zuidland

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Huishoudelijk Reglement | VV Zuidland

Huishoudelijk Reglement | VV Zuidland

                                 

                                                                            HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

                                                 VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

In artikel 5 van de statuten van de “ v.v. Zuidland” is opgenomen dat er een “Huishoudelijk Reglement” aanwezig dient te zijn. Dit Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement kan slechts aanvullend op de statuten zijn zodat de bepalingen van de statuten hier niet worden herhaald.

Het huishoudelijk reglement heeft een bindend karakter.

Artikel 1: Verenigingskleuren

De kleuren van de vereniging zijn blauw en wit met oranje als steunkleur.

Het sporttenue bestaat uit blauw shirt, witte broek en witte kousen; varianten hierop zullen deze

“clubkleuren” moeten bezitten.

Voornoemde varianten zullen door het bestuur moeten worden goedgekeurd.

Artikel 2: Leden en relaties

2.1         De leden (spelend of niet spelend) en relaties zoals sponsoren, donateurs en vrijwilligers worden vermeld in het KNVB leden registratiesysteem (Sportlink).

2.2         Het bestuur bepaalt welk type leden aangemeld wordt als KNVB lid, in beginsel geldt dat voor spelende leden en niet spelende leden welke vanuit hoofde van hun functie als lid van de KNVB geregistreerd dienen te zijn.

Artikel 3: Verkrijgen en opzeggen van het lidmaatschap

3.1         Om als lid te kunnen toetreden, dient men zich digitaal via de website of in persoon bij de secretaris aan te melden; hierbij moet een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd. Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor toetreding van een lid op de algemene ledenvergadering een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen te eisen. Minderjarigen hebben bij het aanvragen van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettelijk vertegenwoordiger nodig.


3.2.        Leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten en Reglementen van de KNVB. Het

bestuur is bevoegd aan de KNVB alle gevraagde, het lidmaatschap betreffende inlichtingen

omtrent deze leden te verstrekken.

 

3.3         Opzegging van het lidmaatschap dient digitaal via de website plaats te vinden of anderszins

door melding aan de secretaris.

 

 Artikel 4: Verplichtingen van de leden

4.1         Behalve de in de statuten opgenomen verplichtingen kunnen door het bestuur en de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de Algemene Leden Vergadering.

4.2         Bij het aangaan van het lidmaatschap zijn leden en/of hun wettelijk

vertegenwoordiger verplicht tot het betalen van een contributie. Nieuwe leden zijn verplicht

deze contributie middels automatische incasso te voldoen.

4.3         Het bestuur is bevoegd uitzonderingen te bepalen voor het gestelde in artikel 4.2.

4.4         Bij het aangaan van het lidmaatschap dient een verklaring ingevuld te worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het format en de inhoud wordt door het bestuur vastgesteld en digitaal ter beschikking gesteld.

4.5         (ouders van) Spelende leden dienen uitvoering te geven aan het door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde Vrijwilligersbeleidsplan.

 

Artikel 5: Contributie

5.1      Leden kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.

5.2         Bij het verkrijgen van het lidmaatschap gelden, tenzij het bestuur anders beslist, voor de volgende periodes de volgende contributieverplichtingen:

-      1 augustus tot 1 september administratiekosten minimaal ter hoogte van de KNVB
       afdracht, zulks te bepalen door de penningmeester

-      van 1 september tot 1 januari 50% van de totale contributie incl kledingplan

-     Bij opzegging na 1 januari 100% contributie incl kledingplan

 

5.3         Ere-leden, leden van verdienste en bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van  
              contributie.

 

5.4         Contributie wordt via automatische incasso geïnd eind september en eind januari.
               Bij niet tijdige betaling, stornering of betaling op andere wijze wordt 5 euro
               administratiekosten gerekend.

 

5.5         Boetes, gele en rode kaarten en daarbij behorende door de KNVB opgelegde kosten,
               worden doorbelast aan de leden en via “Mollie” geincasseerd.

 

Artikel 6: Algemene Leden Vergadering

6.1         Tenzij het bestuur anders beslist, wordt een algemene ledenvergadering gehouden op de derde maandag in de maand september; aanvang 20.00 uur.

6.2         Zo vaak het bestuur het noodzakelijk acht, zal een buitengewone algemene ledenvergadering worden uitgeschreven.

 

Artikel 7: Onkostenvergoeding

7.1         Het bestuur is bevoegd om aan de leden, die in wedstrijden uitkomen of trainingen deelnemen, de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, conform de door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden. Tevens is het bestuur bevoegd om andere personen die noodzakelijke onkosten maken ten behoeve van de vereniging, deze onkosten te vergoeden.

 

Artikel 8: Normen en Waarden

8.1         Het bestuur dient zorg te dragen voor een normen en waarden reglement, dit reglement dient goedgekeurd te worden door de Algemene Leden

Vergadering.

8.2         Er is een vertrouwens contact persoon (VCP) aanspreekbaar voor de leden. Indien deze VCP niet aanwezig is, is het bestuur aanspreekbaar voor de leden.

8.3         Trainers, leiders en anderen die betrokkenen zijn bij de begeleiding van leden onder de 18 jaar dienen een VOG te overleggen.

 

Artikel 9: Straffen en Sancties

9.1         In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met statuten, reglementen en of besluiten van het bestuur of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

9.2         Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen of besluiten van de organen van de KNVB.

9.3         Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid , de volgende straffen op te leggen

  1. Berisping
  2. Schorsing
  3. Royement
  4. Alternatieve straffen, zoals bijvoorbeeld (maar niet gelimiteerd tot) het optreden als scheidsrechter/spelbegeleider bij wedstrijden of het schoonmaken van een vervuilde kleedkamer.

9.4         Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd. Gedurende de periode, dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd. Een schorsing zal het betreffende lid schriftelijk door het bestuur worden medegedeeld.

9.5         Indien een lid niet akkoord gaat met het uitvoeren van een alternatieve straf zoals genoemd

             onder het 3e lid onder d kan dit voor een spelend lid vervangen worden door een schorsing
             van  ten hoogste 4 wedstrijden.

9.6         Royement kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft de contributie te voldoen.

9.7         Expliciet wordt onder artikel 9.5 gerekend gewelddadig of bedreigend handelen binnen of buiten het veld, op het complex van de v.v. Zuidland of die van tegenstanders.

9.8         Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste met opgave van reden(en) in kennis gesteld. Betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Leden Vergadering, door het sturen van een beroepsschrift aan de secretaris. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de Algemene Leden Vergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 10: Commissies

 

10.1       Het bestuur kan indien zij dit noodzakelijk acht, besluiten tot het instellen van een of meerdere (bestuurs)commissies.

10.2       Bestuurscommissies kennen een voorzitter welke o.a. zorgt voor rapportage aan het bestuur.

 

Artikel 11: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

11.1      In de artikel 11.2 t/m 11.6 van dit Reglement wordt de ontstentenis van de Voorzitter, de
              Secretaris en de Penningmeester geregeld. Ontstentenis van de overige bestuursleden wordt
              geregeld in artikel 11.7

11.2      Bij ontstentenis van de Voorzitter wordt deze (tijdelijk) vervangen door de 
              secretaris.

11.3      Bij ontstentenis van de Secretaris wordt deze (tijdelijk) vervangen door
              de Voorzitter.

11.4      Bij ontstentenis van de Penningmeester wordt deze (tijdelijk) vervangen door de
              2e penningmeester, welke als tijdelijk bestuurslid wordt geïnstalleerd.

11.5      Indien de Voorzitter, Penningmeester of Secretaris langer dan 6 maanden niet in staat zijn
              hun functie uit te oefenen, wordt hierna binnen 4 weken een Algemene Ledenvergadering
              uitgeschreven.

11.6      Indien 2 van de 3 bestuurders genoemd in artikel 11.2 t/m 11.4 niet in staat zijn de functie uit
              te oefenen langer dan 8 weken, wordt binnen 4 weken een Algemene Leden Vergadering
              uitgeschreven.

11.7      Voor de overige Bestuursfuncties wordt door het Bestuur beslist of vervanging noodzakelijk is.

 

Artikel 12: Slotbepalingen

12.1       In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. leder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement, evenals alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.  

12.2       De Algemene Leden Vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd met de statuten en met de bepalingen van dit reglement, in die gevallen, waarin een bepaalde meerderheid wordt vereist. Dit reglement en zijn wijzigingen, die door de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen zijn aangenomen, treden direct na aanneming in werking. De voor dat moment van kracht geweest zijnde bepalingen en reglementen komen dan te vervallen.

Aldus vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 20 september 2021.

 

Het Bestuur

 

 

 

   

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!